Gjaldskrá

GJALDSKRÁ HJÁ VALHÖLL FASTEIGNASÖLU EHF

1.0. Almennt um þóknun.

1.1.

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu Valhallar fasteignasölu ehf, og gildir nema um annað hafi verið samið. Þóknunin er umsemjanleg til hækkunar eða lækkunar eftir eðli og umfangi viðskiptanna. Hafið því endilega samband við sölumenn okkar og við komum til móts við óskir ykkar. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts nema annað sé tekið fram. Virðisaukaskattur er síðan 24.0% til viðbótar þóknun samkvæmt gjaldskránni.

1.2.

Ákvörðun þóknunar mótast af þeim fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast því verki sem unnið er að. Sé unnið að verki, þar sem ekki er sérstaklega samið um þóknun, skal þóknunin fyrir verkið ákvörðuð samkvæmt tímagjaldi. Þegar þóknun er ákvörðuð samkvæmt tímagjaldi skal tímaskrá fylgja reikningi. Söluþóknun innifelur verðmat fasteignarinnar, gerð söluyfirlits, gerð kauptilboðs, kaupsamnings, kostnaðaruppgjörs og afsals. Fyrir auglýsingar, myndatöku og skjalaöflun greiðist sérstaklega sbr. síðar.

1.3.

Hvar sem þóknun í gjaldskrá þessari er ákveðin í krónutölu, en ekki sem hundraðshluti af verðmæti, er fjárhæð þóknunarinnar grunngjald sem breytist í samræmi við almennar verðlagsbreytingar. Þóknun fyrir unnið verk er miðuð við þá gjaldskrá sem gildir þegar reikningur fyrir verkið er gerður.

2.0. Kaup og sala.

2.1

Sala fasteigna

A. Sala fasteignar er í ávalt samkomulagsatriði milli aðila. Venjulega á bilinu 1,0 - 2,5% af söluverði eignar auk vsk, allt eftir eðli og umfangi sölunar. Einnig skiptir máli hvort um er að ræða einkasölu eða almenna sölu. Fasteignasalan gerir tilboð í söluþóknun sé þess óskað.

B. Sala fasteignar í einkasölu er 1,90 % af söluverði eignar auk vsk.

C. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna er 1% af söluverði auk vsk, þó aldrei lægri en kr. 350.000.- auk vsk.

D. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk vsk.

E. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3 % af söluverði en þó aldrei lægri en kr. 100.000.-

F. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,2 % af söluverði auk vsk, nema um annað sé samið.

G. Sala sumarhúsa 1,5 - 3 % af söluverði auk vsk./ eða tilboð.

H. Lámarkssölulaun eru kr. 450.000.- + vsk

3.0. ÝMIS SKJALAGERÐ OG RÁÐGJÖF.

3.1.

Þóknun fyrir að fara yfir og athuga samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

3.2.

Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa og tryggingabréfa tengist ekki kaupsamningsgerð er þóknun kr. 15.000.- fyrir hvert skjal með vottun ef við á.

3.3.

Þóknun fyrir munnlega ráðgjöf og leiðbeiningar er samkvæmt tímagjaldi.

4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

Fyrir skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði sé fasteign ekki sett í sölu reiknast þóknun frá kr. 25.000 + vsk, eftir umfangi.

Fyrir skoðun og skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði sem ekki kemur til sölumeðferðar greiðist 0,1% af verðmatsfjárhæðinni (auk virðisaukaskatts) en þó að lágmarki kr. 50.000 + vsk., eða samkvæmt tilboði, eftir umfangi.

5.0. Þóknun fyrir útleigu fasteigna.

5.1.

Þóknun fyrir gerð leigusamnings um einstakt íbúðarhúsnæði skal vera kr. 100.000 + vsk, auk kostnaðar við gagnaöflun.

5.2.

Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði skal vera grunngjald kr. 100.000 + vsk auk tímagjalds sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

5.3.

Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi skal samsvara mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts.

5.4.

Sé leigusamningur gerður til fimm ára eða lengri tíma skal þóknunin samsvara tveggja mánaða leigu auk virðisaukaskatts eða samkvæmt samkomulagi.

6.0. Eignaumsýsla, skuldaskil og uppgreiðsla lána.

Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi, sbr. kafla 8.0. Taki fasteignasalan við fjármunum sem notast til skuldaskila greiðist fyrir það samkv. tímagjaldi en þó að lágmarki kr. 15.000.- m/vsk

7.0. Ýmis ákvæði.

7.1

Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 60.000 + vsk fyrir þjónustu fasteignasölunnar sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð við kaupferlið s.s. kauptilboðsgerð, aðstoð við greiðslumat, samskipti við fjármálastofnanir, þinglýsingarmeðferð veðskjala, kaupsamnings, afsals og allra skjala sem tengjast kaupferlinu og fasteignasalan ber ábyrgð á skv, lögum 70/2015 um sölu fasteigna og skipa.

7.2

Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 55.000 + vsk, vegna öflunar gagna um eignir, svo sem veðbandayfirlita, eignaskiptasamninga, stöðu lána, yfirlýsingar húsfélaga, skilyrtra veðleyfa, ljósmyndun, internetskráninga, ljósrit teikninga og f.l.

7.3

Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.

7.4. Kostnaður við myndatöku fagljósmyndara eru kr. 12.500 - 15.000 + vsk.

8.0. Tímagjald.

Tímagjald er kr. 20.000 pr. klst. + vsk.